مروري بر تاريخچه كنترل كيفيت در آلمان

دسته: انجمن مديريت كيفيت
78 دیدگاه
یکشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

در ميان كشورهاي صنعتي جهان، آلمان با در اختيار داشتن بخش بزرگي از بازار بين المللي در صنايع گوناگون، نسبت به كنترل كيفيت كالا و دست آوردهاي صنعتي از پيشرفته ترين راهكارهاي علمي سود مي جويد. كنترل

كيفيت در واحدهاي توليدي آلمان به گونه ايست كه اين كشور پس از دو جنگ جهاني، بحران هاي متعددي را پشت سر نهاده و به يك قدرت بزرگ صنعتي و اقتصادي تبديل شده است در اين گزارش ضمن مروري بر اقتصاد و ساختار صنعتي آلمان، با چگونگي كنترل كيفيت در اين كشور آشنا مي شويم.

آلمان داراي تراكم جمعيت زياد و مقدار بسيار كمي منابع طبيعي است.پايه اصلي اقتصاد اين كشور كه مجبور است مواد اوليه توليدات خود را وارد كند، بر مبناي صادرات كالا گذاشته شده است. در اين كشور مواد غذايي، لوازم فني، چشم پزشكي، الكترونيك، عكاسي و نظاير آن در حد وسيعي با خدمات بعد از فروش و آموزش هاي لازم توليد و به جهان صادر مي شود.
رقابت جهاني در صادرات كالا و خدمات، لزوم نوآوري هايي را براي آلمان، در مقياس بزرگي الزامي كرده است. استفاده از روش ها و توليدات ساير كشورها در اين كشور با اعمال تغييرات لازم و بهبود و تكميل آن تا رسيدن به يك نتيجه نهايي مطلوب، بخش عمده اي از فعاليت ها را تشكيل مي دهد. علاوه بر آن، برخي از روش ها مانند روش «تيلور» با تطابق آن با ساختار فرهنگي و اقتصادي كشور به كار گرفته شده و در نتيجه روش كاري آلمان ها به تدريج از الگوي قديمي صنايع دستي و كارگاهي به صنايع مدرن تبديل شده است.
بيست و پنج درصد صنايع آلمان داراي كاركنان بيشتر از ۵۰۰ نفر است و اين كشور از سرمايه هاي خارجي در مقايس زيادي استفاده مي كند. صنايع متوسط، داراي كاركنان بين ۱۰ تا ۴۹۹ نفر هستند و بيش از ۵۹ درصد از شاغلين را در استخدام دارند كه ۵۰ درصد توليدات ملي را بر عهده دارند. ۴۵ درصد از كارآموزان كل كشور در اين شركت ها آموزش ديده و بخش عمده اي از صادرات آلمان را بخود اختصاص داده اند. كارگاههاي صنعتي ۱۲ درصد توليدات را به خود اختصاص داده اند و ۱۶ درصد شاغلين را تشكيل مي دهند. آموزش ۴۱ درصد كارآموزان در اين كارگاهها انجام مي گيرد. اين كارآموزان شامل متخصصين بسيار ماهر صنايع دستي و كارگاهي هستند كه بسياري از آنها مشاغل را از خانواده خود به ارث برده اند. در سالهاي اخير تغيير در ساختار مالكيت، نقش بزرگي را در بهبود سطح كيفيت صنايع آلمان به وجود آورده است. درصدي از حقوق كارگران براي خريد سهام شركت ها به يك حساب با بهره واريز مي شود. هم چنين براي كمك مالي و توسعه شركت از اين منبع مالي استفاده مي شود. با اتخاذ اين روش علاوه بر اين كه كمك شاياني به شركت ها مي شود، در مقايسه با شركت هاي آمريكايي، شركت هاي آلماني اكثر سرمايه شان را راساً تامين مي كنند. با اين روش، كارگران، هم در مالكيت و هم در سود و زيان شريك هستند و تعلق مالكيت در شركت خود عامل بسيار مهمي در ارتقاء سطح كيفت است.

نقش اصناف و پايه كنترل كيفيت
قرن هفدهم، رشد جمعيت در آلمان سرعت گرفت. به علت حركت نيروي كار به مكان هاي غير بومي، شهرهاي جديد احداث شد و رشد ساخت و ساز در آنها به وجود آمد. اين مساله خود باعث نياز به نيروي كار و همزمان تامين مايحتاج عمومي مانند نان، گوشت، البسه و نظاير آن شد. كارگران جهت تامين معاش و تضمين كار و منافع خود در گروه هاي صنفي شغل خود گردهم آمدند و اصناف به تدريج جنبه انحصاري بخود گرفتند و بر اثر رقابت بين آنها نوعي توازن در سيستم اجتماعي بوجود آمد.
اصول كلي اصناف عبارت بود از:
– هر صنعتگر براي ادامه كار خود حتماً مي بايست عضو صنف خود گردد
– هر صنف داراي استقلال كامل از نظر حقوقي و موارد انضباطي باشد.
– اعضاء سنديكاها در تمام موارد اجتماعي و فرهنگي فعال و به دو بخش مذهبي و غيره تقسيم شده بودند. گردهماي هاي آنها باعث بوجود آمدن مكان هاي اجتماعي خاص براي هر گروه گرديد.
– تعداد افراد مسافر، غير عضو، تا يكنفر بيشتر مورد استخدام قرار نمي گرفتند.
– مدت آموزش كارآموزان از سه سال به بالا بود.
– تائيد براي كانديدا شدن رياست صنف زماني مورد قبول قرار مي گرفت كه فرد تمام دوره هاي كارآموزي را به خوبي گذرانيده و بين ۳ تا ۵ سال به عنوان مسافر براي كسب تعليمات و تجربه كاري به خارج از شهر خود رفته و اندوخته هاي جديدي را بدست آورده باشد. تصميم براي استخدام عضو جديد منوط به تائيد اعضاء در صورت بودن محل كار خالي در صنف بود.
– هر صنف تعيين كننده ميزان مصرف مواد اوليه، روش كار، مقدار و سقف توليد، دستمزد و قيمت كالا هاي تمام شده براي فروش بود و اين امر فقط در مواردي صادق بود كه مشمول قيمت گذاري دولتي نباشد. در سال هاي بعد قيمت گذاري بصورت بسيار گسترده اي توسط دولت اعمال گرديد.
– پيشكسوتان انتخاب شده در صنف مسئول كنترل و تائيد كيفيت بودند.
– اگر عضوي براي خود توليد شخصي داشت، محصولات وي فقط در بازارهاي مجاز مورد تائيد صنف مي توانست عرضه شود.
– اعضاء صنف كه مخالف قانون خود بودند و يا كالاهاي بد توليد مي كردند، بشدت تنبيه مي شدند.
– اعضاء هر صنف موظف بودند عضو داوطلب نظامي براي دفاع از شهر و منطقه خود باشند.
هدف اصلي عضويت در اين اصناف تامين منافع و مايحتاج زندگاني هر عضو بود. در نتيجه كسي نمي توانست به غير از آنچه تعيين شده توليد كند.

تعيين كيفيت و مميزي ها
اصول كلي و روش توليد بر مبني رعايت مشخصات تعيين شده كالا بنا گذاشته شده بود و رضايت مشتري به هيچ عنوان ملاك عمل قرار نمي گرفت. اين موضوع باعث جلوگيري از ارتقاء سطح كيفيت در طول سال ها گرديد. رقابت بر اساس قانون با تعيين محدوديت هاي متعدد تقريباً منع شده بود. اصول تعيين شده كيفيت توسط اصناف تقريباً مشابه مفهوم تضمين كيفيت امروز است. عضو ارشد مسئول كنترل كيفي بود و مي بايستي كار اعضاء و يا عضو انتخاب شده ماهر را به دقت كنترل و آن را تائيد كند. رئوس كلي كنترل كيفيت عبارت بود از:
– مميزي هاي غير برنامه ريزي شده و تصادفي از كالاهاي توليد شده در كارگاه و يا بازار.
– مميزي مواد اوليه ورودي به كارگاهها براي تعيين كيفيت با مشخصات تعيين شده و همچنين روش توليد آن.
– كاليبراسيون و اندازه گيري هاي لازم كه ابتدا فقط در كارگاه ها انجام مي شد به تدريج به كل صنف براي يكنواختي محصولات گسترش پيدا كرد. نفوذ و قدرت اصناف در اروپا بخصوص آلمان طي قرنها بسيار زياد بود. به وجود آمدن صنايع و مكانيزاسيون تغييراتي را در آن بوجود آورد. روش هاي جديد هنوز بخش عمده اي از اصول اوليه را در بر مي گرفت و تشابه بسياري با قوانين اصناف گذشته داشت و بيشتر نكات قبلي هنوز بكار گرفته مي شد. اما در سال هاي اخير سازمان هاي اصناف قانون اجباري حمايت از مصرف كننده را اعمال مي كند ولي روش تعليم كارآموزان مانند گذشته است.

تضمين كيفيت در اقتصاد آلمان
سابقه تاريخي سيستم هاي كنترل كيفيت در اصناف آلمان به عنوان يك پايه قوي در سيستم هاي نو وجديد بكار گرفته شده است. در اينجا نياز به تغيير ساختار كلي و ريشه اي وجود ندارد و كاربرد روش هاي جديد در هر صورت با كمي تفاوت اعمال مي شود. با توجه به سوابق قوي در كنترل كيفيت، آلمان توانست بسرعت خود را با روش هاي جديد منطبق كند.
بيشتر دست اندركاران صنايع با توزيع فراواني كه توسط «گاسين» ابداع شده، آشنا هستند. در سال ۱۹۱۳ تئوري احتمالات توسط چندين دانشمند براي تحقيق درباره تعداد خطوط مورد نياز خط تلفن به كار رفت. در سال هاي ۲۹-۱۹۲۸ تعدادي از مهندسين و محققين درخصوص كاربرد روش هاي آماري براي كنترل توليد در اروپا و آمريكا، كنفرانس هايي برگزار كردند كه در عمل كاربرد چنداني نداشت.
در صنايع آلمان و در همان دوره، كنترل كيفيت توسط كارگران ماهر و بسيار آموزش ديده انجام و توسط نمايندگان مديران مميزي مي شد. كاربرد وسيع روش هاي آماري از سال هاي ۱۹۵۰ آغاز گرديد. يك روش آماري ابتدايي در كارخانجات منسوجات به كار گرفته شد كه توانست در ارتقاء سطح كيفيت محصولات بسيار موثر باشد.
در سال ۱۹۵۲ اولين كتاب درباره سيستم هاي آماري كنترل توليد، تحقيقات و بازرسي با شرح كامل در آلمان منتشر گرديد. مهندسين و متخصصين فعاليت هاي بسياري را در اين زمينه با تاسيس موسسات متعدد كنترل كيفيت انجام دادند. تا سال ۱۹۵۶ سازمان هاي متعددي با نام هاي اختصاري TESTA، AWF، EPA،ASQ براي كنترل كيفيت در آلمان و اروپا تاسيس شد و سرانجام سازمان كنترل كيفيت آلمان DGQ مشغول به فعاليت شد.
در پاريس نيز سازمان كنترل كيفيت اروپا (EOQC) در همان سال تاسيس شد و اولين مدير آن «ماسينگ» W.Masing آلماني بود. در آلمان مفهوم كنترل كيفيت مدرن، از طريق تحليل گران و افراد مجرب با استفاده از روش هاي ارائه شده توسط سازمان DGQ شناسانده شد. بسياري از صنايع مانند الكترونيك، منسوجات، كارخانجات توليد فولاد، صنايع هوا و فضا، اتومبيل و نظاير آن با استفاده از روش هاي نوين كنترل كيفيت به توليدات با استانداردهاي بسيار عالي نائل شدند. در اين كشور برخلاف روش هاي آمريكايي، به علت وجود نيروي كار بسيار ماهر، مدت و ميزان نياز به توليدات آزمايشي بسيار كم است و توليدات اصلي به سرعت شروع مي شود.

فعاليت هاي DGQ در آلمان
اكثر پيشرفت هاي مدرن كنترل كيفيت در آلمان توسط سازمان DGQ انجام مي شود. اين سازمان داراي ۱۱۰۰ عضو و ۴۷۰ تشكيلات وابسته است. كميته هاي متعددي براي حل مشكلات ويژه در آن بوجود آمده و هر كميته مسئول تهيه روش ها و دستور العمل هاي مختلف بوده و نتايج بررسي هاي خود را به صورت جزوه منتشر مي كند. ۲۷ گروه مختلف به صورت پيوسته در گردهمايي هاي مكرر براي تبادل نظر و استفاده از تجربه هاي يكديگر شركت مي كنند. هيات علمي مشاوره سازمان، روش هاي نوين كنترل كيفيت را بررسي و ارائه مي كند. هم چنين يك كميته مشترك از سه كشور سوئيس، اتريش و آلمان، براي ارتقاء و تبادل نظر در خصوص كيفيت ايجاد شده و بر كنترل كيفيت صنايع اتومبيل نظارت دارد. همكاران ديگر DGQ سازمان تكنولوژي اندازه گيري GMR ، سازمان مركزي صنايع الكترونيك ZVEI و سازمان معروف استاندارد آلمان DIN هستند.

آموزش در سطوح مختلف
سازمان DGQ نقش بسيار فعالانه اي در امر آموزش مباني كنترل كيفيت دارد. هر سال بيش از ۴ هزار نفر در سطوح مختلف در دوره هاي متنوع مانند كاربرد روش هاي آماري مدرن كنترل كيفيت، روش هاي كنترل مرغوبيت كالا براي سرپرستان، متخصصين و مهندسين شركت مي كنند. علاوه برآن، آموزش در منزل نيز انجام مي گردد. ساليانه بيش از ۱۲۰۰ نفر در خانه هايشان تحت آموزش قرار دارند. برگزاري سمينارها نيز بخش ديگري از فعاليت ها را بخود اختصاص مي دهد. اهم موضوعات سمينارها، كاربرد روشهاي آماري در تحقيقات، اصول تضمين كيفيت براي روسا و مديران كنترل كيفيت و دوره هاي مخصوص براي آموزش در منازل است. در سطوح دانشگاهي نيز واحدهاي درسي متعددي توسط متخصصين مربوطه تدريس مي شود. يكي از ابتكارات اين DGQ برگزاري كلاس هاي آموزش كنترل كيفيت براي كساني است كه بر اثر حوادث دچار نقص عضو شده اند. اين افراد در صورت گذراندن اين دوره ها استخدام مي شوند.

حمايت از مصرف كنندگان
در آلمان نياز خاصي براي تدوين قوانين دولتي براي حمايت از مصرف كننده در مقابل توليد كننده وجود ندارد، زيرا اصناف مختلف مسئوليت آنرا برعهده دارند. امروزه نيز هر گروه صنفي براي خود قوانين خاصي را تدوين كرده وبه اجرا در مي آورد. به طور مثال سازمان مهندسين برق آلمان، قوانيني را براي كنترل كيفيت وسائل برقي تدوين كرده و در سال ۱۹۷۸ سازمان هاي صنايع، بازرگاني و تجارت آلمان معاهده نامه اي را خود امضاء نمودند كه هر گونه كالاي نامرغوب بدون ارسال به خريدار مستقيماً به سازنده عودت و جايگزين گردد. سازمان جديدالتاسيس كنترل كيفيت كالا امروزه به عنوان كمك به مصرف كننده شتافته و كالاها را راساً آزمايش و نتايج آنرا براي آگاهي عموم اعلام مي دارد.

علامت مرغوبيت كالا
در طول سال ها فعاليت اصناف، تجارت فقط در بازارها مجاز بود و توليد كننده نمي توانست كالاي خود را به طور مستقيم به خريدار عرضه كند. علت آن بود كه مصرف كننده بتواند در بازار كالاهاي متعددي را به بيند و انتخاب كند. كمك ديگر به مصرف كننده علامت كالا بود كه توسط خبرگان صنف پس از تائيد بر روي كالا درج مي شد. اگر اين علامت بر روي كالا نبود، توليد كننده بايد ضمانتنامه اي را براي تضمين كالا امضاء كند.
در انگلستان قانوني براي حمايت از توليد كننده داخلي در سال ۱۸۸۷ تصويب شد كه كليه كالاهاي خارجي بايد داراي نام كشور سازنده باشند. به علت مرغوبيت كالاهاي آلماني، بتدريج درج عبارت «ساخت آلمان» خود به تنهايي نشانه مرغوبيت شناخته شد. امروزه كالاها در چندين طبقه از نظر مرغوبيت طبقه بندي مي شود. در محصولات غذايي بايد تا ۵ گريد براي مرغوبيت بر روي كالا علامت گذاري شود.

قوانين كنترل كيفيت
در آلمان قوانين مخصوصي براي كنترل كيفيت مانند اندازه گيري هاي لازم، تعيين وزن و حجم و غيره، به صورت اجباري تدوين شده است. يكي از مزاياي توزين اجناس، مانند ميوه در زمان خريد، كنترل دقيق همين موارد بود كه قانون كاليبراسيون براي آنها در سال ۱۹۶۸ تدوين شد. در اين قانون حد مجاز خطاي اندازه گيري، ارائه روش كنترل آماري توليد توسط سازنده به صورت نمودارهاي لازم اجباري شد. هدف اصلي، حمايت از مصرف كننده در مقابل كالاي نامرغوب، ناايمن و غير بهداشتي بود. درآلمان قوه قضاييه مانند روم قديم مي تواند به آراء صادره در گذشته براي صدور راي استناد كند. مصرف كننده مي تواند به دلايل خسارت وارده به بدن و تهديد سلامتي، كاهش طول عمر، خسارت به اموال، مغايرت توليدات با استانداردها و ايجاد خطاي عمد از توليد كننده شكايت كند. اين موارد بايد توسط خسارت ديده در دادگاه اثبات شود.
با توسعه صنايع و تكنولوژي و پيچيدگي هاي‌ آن، در آلمان قانون تجهيزات صنعتي GSG ، در سال ۱۹۶۹ براي كاهش ريسك سوانح در زمان استفاده از ابزار تدوين شد. بر اساس اين قانون طراحي و توليد بايد طبق استانداردهاي متداول جهاني و يا داخلي رعايت شود. تغييراتي نيز در قانون به علت پيچيدگي و مشكلات اثبات خسارت توسط مصرف كننده بوجودآمد. او صرفاً بايد ثابت كند كه خسارت وارد شده و علت آن نيز كالاي نامرغوب بوده است. توليد كننده نيز مي بايستي دلايل خود را براي رفع اتهام مبني بر اينكه كالاي توليدي مطابق استاندارد توليد شده است ارائه كند. برخلاف بسياري از كشورها، قانون صد در صد تضمين كالا در آلمان براي تمام محصولات وجود ندارد، با اين وجود و با توجه به ساختار قوي كنترل كيفيت، آلمان امروزه يكي از قدرتمند ترين كشورهاي صنعتي جهان است.


نوشته شده توسط:مدیر سایت - 7098 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۰
برچسب ها:
دیدگاه ها
oprol evorter جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۲۸ ب.ظ

I am always searching online for tips that can benefit me. Thx!

Google پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۶:۲۲ ق.ظ

Every once in a although we select blogs that we study. Listed beneath are the most recent web sites that we choose.

plumber southbury ct دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۲۳ ق.ظ

although internet websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they may be truly worth a go via, so have a look

liteblue دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۰۱ ب.ظ

that may be the finish of this report. Right here you will obtain some web-sites that we believe youll appreciate, just click the hyperlinks over

porn سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۸:۵۹ ق.ظ

that may be the finish of this write-up. Right here youll obtain some sites that we feel you will enjoy, just click the hyperlinks over

fingo vibrator چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۳:۳۶ ب.ظ

although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they are essentially really worth a go as a result of, so have a look

luxury vibrator چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۵:۵۹ ب.ظ

Here are several of the web sites we advise for our visitors

focusrite scarlett solo manual چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۱ ب.ظ

Sites of interest we have a link to

russian translation thank you پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۰۰ ق.ظ

just beneath, are various completely not related internet sites to ours, on the other hand, they may be certainly worth going over

hundelegetøj پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۸:۰۸ ب.ظ

Every as soon as in a although we pick blogs that we study. Listed below are the most current web pages that we choose

clit clamp جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱:۲۱ ق.ظ

although websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they are basically really worth a go by, so possess a look

giant dong شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ - ۷:۳۸ ق.ظ

that may be the finish of this report. Here youll obtain some internet sites that we consider you will appreciate, just click the links over

one walmart یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۲۱ ب.ظ

Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nevertheless actually really worth taking a search, whoa did 1 learn about Mid East has got a lot more problerms at the same time

russian porn دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷ ق.ظ

here are some hyperlinks to websites that we link to simply because we feel they are really worth visiting

3 weeks pregnant symptoms چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۰۶ ق.ظ

that could be the end of this article. Here youll obtain some sites that we think you will enjoy, just click the links over

gay toy bondage یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۰۴ ق.ظ

we came across a cool site that you could possibly delight in. Take a search when you want

michaels holiday hours دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۰۵ ق.ظ

one of our guests recently encouraged the following website

study in new zealand consultants دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۵:۱۶ ب.ظ

usually posts some extremely exciting stuff like this. If youre new to this site

international shipping company دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۳۶ ب.ظ

very handful of websites that happen to be detailed below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out

فني ستلايت مبارك الكبير سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ - ۳:۴۵ ب.ظ

always a large fan of linking to bloggers that I love but really don’t get a good deal of link love from

best anal lube چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۵۸ ق.ظ

usually posts some quite interesting stuff like this. If you are new to this site

podcast چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۹ ق.ظ

just beneath, are quite a few entirely not related web pages to ours, having said that, they are certainly really worth going over

airport transport DCA transport پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸ - ۷:۴۲ ق.ظ

Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nonetheless definitely really worth taking a search, whoa did one master about Mid East has got a lot more problerms at the same time

adam and eve sex toys پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹ ق.ظ

please pay a visit to the web sites we comply with, like this a single, because it represents our picks from the web

suction cup dildo پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۴۴ ب.ظ

one of our visitors a short while ago proposed the following website

Free Funding جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰ ب.ظ

we came across a cool web page which you could possibly enjoy. Take a search in the event you want

home decor chalk paint colors شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ - ۷:۰۶ ق.ظ

check below, are some absolutely unrelated web-sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use

sbobet indonesia یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۰۷ ق.ظ

Here is an excellent Blog You may Locate Fascinating that we Encourage You

Ντετέκτιβ Θεσσαλονίκη یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۲۲ ب.ظ

that may be the end of this article. Here youll uncover some web pages that we think you will appreciate, just click the hyperlinks over

Remove The Background From An Image Online دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۱۵ ق.ظ

Here are a number of the web pages we recommend for our visitors

Gmail sign in دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ - ۷:۵۹ ب.ظ

Here is an excellent Weblog You may Find Intriguing that we Encourage You

Yahoomail سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ - ۱:۴۸ ق.ظ

below you will obtain the link to some web pages that we consider you ought to visit

hasta karyolası سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۲۲ ق.ظ

below youll come across the link to some websites that we consider you must visit

internet marketing association پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۲ ق.ظ

please pay a visit to the web-sites we adhere to, like this a single, because it represents our picks in the web

realistic male masturbator جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ - ۶:۲۶ ب.ظ

just beneath, are many entirely not associated web-sites to ours, having said that, they are surely worth going over

sea turtle bracelet شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۰۱ ب.ظ

very couple of web-sites that come about to be in depth below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out

sex toys gay یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۲ ق.ظ

Every once inside a when we pick out blogs that we read. Listed below would be the newest sites that we choose

couples pleasure toys یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۳ ب.ظ

Sites of interest we’ve a link to

pocket pussy by doc johnson یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۴:۵۰ ب.ظ

just beneath, are a lot of completely not related sites to ours, having said that, they may be surely worth going over

mide 675 دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱:۰۸ ق.ظ

The data talked about inside the report are several of the best obtainable

vibrators for gay men دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۱۶ ب.ظ

usually posts some incredibly exciting stuff like this. If youre new to this site

Silver Tiger Baccarat Strategy سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۷ ق.ظ

always a massive fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get a whole lot of link adore from

blackjack card counting system سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶ ب.ظ

the time to study or take a look at the material or web pages we have linked to beneath the

domain چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ - ۴:۵۴ ب.ظ

very handful of websites that happen to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly well worth checking out

nigeria mp3 پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ - ۷:۵۶ ق.ظ

although internet websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they are truly worth a go through, so possess a look

SSNI-542 جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۴ ب.ظ

Here is an excellent Blog You may Obtain Fascinating that we Encourage You

rabbit vibrators شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۱۲ ق.ظ

very couple of internet websites that occur to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out

anal plug vibrator یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۷:۱۶ ق.ظ

Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless really really worth taking a search, whoa did one particular understand about Mid East has got a lot more problerms as well

افلام سكس ايراني یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰ ب.ظ

The info mentioned inside the write-up are a few of the very best out there

get more follower دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ - ۹:۴۰ ب.ظ

that would be the end of this report. Here youll find some web sites that we consider you will appreciate, just click the hyperlinks over

ناشناس سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳ ق.ظ

Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nevertheless definitely really worth taking a search, whoa did 1 master about Mid East has got far more problerms also

how to introduce toys in bed سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۵:۵۸ ب.ظ

one of our guests recently proposed the following website

prepaidgiftbalance.com چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹ ب.ظ

please go to the internet sites we follow, like this a single, as it represents our picks through the web

sex toys شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۷:۵۸ ق.ظ

The details mentioned inside the post are several of the best out there

Neteller Verified account buy شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۹:۵۴ ب.ظ

here are some links to websites that we link to mainly because we consider they’re really worth visiting

tail butt plug porn دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۹ ق.ظ

here are some hyperlinks to internet sites that we link to due to the fact we think they’re really worth visiting

men's jockstraps دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۳:۲۸ ب.ظ

Every when in a though we decide on blogs that we read. Listed beneath are the most up-to-date web pages that we opt for

siofok siofok siofok siofok سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۵۱ ب.ظ

The data talked about inside the post are several of the top out there

토토사이트 یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۳:۲۶ ب.ظ

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup.
Do you have any solutions to protect against hackers?

read what he said سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۲:۵۱ ب.ظ

You are my inspiration, I possess few blogs and often run out from brand :). “Follow your inclinations with due regard to the policeman round the corner.” by W. Somerset Maugham.

강남 카지노 바 پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۲:۲۶ ب.ظ

Keep this going please, great job!

LisaCluby یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۵۷ ب.ظ
AmyCluby دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳ ق.ظ
KiaCluby سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۴:۵۶ ق.ظ
EvaCluby سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۹:۵۷ ق.ظ
LisaCluby سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲ ق.ظ
마카오 롤링 سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۳:۴۸ ب.ظ

What’s up colleagues, how is all, and what you would like
to say regarding this article, in my view its really awesome
designed for me.

JaneCluby سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۵:۳۹ ب.ظ
AmyCluby چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱ ق.ظ
KiaCluby چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱:۳۳ ق.ظ
AmyCluby چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۲:۵۱ ق.ظ
JaneCluby چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۳۶ ق.ظ
LisaCluby چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰ ق.ظ
LisaCluby چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۴:۰۳ ب.ظ
KiaCluby چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۵:۰۳ ب.ظ
EvaCluby پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱:۳۹ ق.ظ
EyeCluby یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۵:۴۶ ق.ظ

[url=https://viagra150.com/]viagra[/url] [url=https://allopurinol3.com/]allopurinol[/url] [url=https://indocin25.com/]indocin[/url] [url=https://prednisone60.com/]prednisone buy[/url] [url=https://hydrochlorothiazide24.com/]hydrochlorothiazide[/url] [url=https://vardenafil10.com/]vardenafil[/url] [url=https://clomid1.com/]clomid buy online[/url] [url=https://dapoxetine90.com/]dapoxetine for sale[/url] [url=https://diflucan100.com/]where to buy diflucan online[/url] [url=https://fluoxetine911.com/]fluoxetine[/url]

AmyCluby یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۷:۲۳ ق.ظ
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال