جامعه ممیزی و بازرسی ایران

به منظور ايجاد مركزي براي تبادل انديشه‌ها و آراء و بهبود كيفيت خدمات مميزي و بازرسي و ايجاد هماهنگي مطلوب در رويه‌هاي اجرائي منطبق با استانداردهاي ملي و بين‌المللي و نهايتاً بالابردن سطح اعتماد مردم به خدمات مميزي و بازرسي و ساير اهداف و وظايف مربوط به تنظيم امور مميزي و بازرسي فرهنگ و اخلاق حرفه‌اي، «جامعه مميزي و بازرسي ايران « به استناد بند (ك) ماده ۵ قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تأسيس مي‌شود.

 

بسمه تعالی
اساسنامه «جامعه، مميزي و بازرسي ايران»
مقدمه
به منظور ايجاد مركزي براي تبادل انديشه‌ها و آراء و بهبود كيفيت خدمات مميزي و بازرسي و ايجاد هماهنگي مطلوب در رويه‌هاي اجرائي منطبق با استانداردهاي ملي و بين‌المللي و نهايتاً بالابردن سطح اعتماد مردم به خدمات مميزي و بازرسي و ساير اهداف و وظايف مربوط به تنظيم امور مميزي و بازرسي فرهنگ و اخلاق حرفه‌اي،«جامعه مميزي و بازرسي ايران» به استناد بند (ك) ماده ۵ قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تأسيس مي‌شود.
فصل اول ـ كليات
فصل دوم ـ اهداف و وظايف
فصل سوم ـ شرايط عضويت
فصل چهارم ـ اركان
فصل پنجم ـ امور مالي
فصل ششم ـ انحلال و تصفيه
فصل هفتم ـ موارد متفرقه
فصل هشتم ـ حكميت، داوري و امور انتظامي

ماده ۱ – تعاريف و اصلاحات

مميزي: فرآيندي سيستماتيك، مستقل و مدون به منظور دستيابي به شواهد و ارزيابي آنها بصورت عيني براي تعيين ميزاني كه معيارهاي آن برآورده مي‌شوند.
بازرسي: ارزيابي انطباق از طريق مشاهده و قضاوت و در صورت لزوم همراه با اندازه‌گيري، آزمايش يا مقايسه

ماده ۲ – نام و هويت

نام: «جامعه مميزي و بازرسي ايران» مي‌باشد كه در اين اساسنامه اختصاراً «جامعه» ناميده مي‌شود. نام لاتين «جامعه» "Audit and Inspection Society of Iran" و نام اختصاري لاتين آن AISI مي‌باشد، كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري و غير سياسي و غير انتفاعي است.
وابستگي: در راستاي اجراي بند (ك) ماده ۵ قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب ۱۵/۱۲/۶۹ و اصلاحيه ۱۵/۹/۷۳ قانون مذكور، اين «جامعه» وابسته به اتاق مذكور است و تحت آئين‌نامه‌هاي كميسيون تشكل‌هاي اتاق مذكور فعاليت مي‌نمايد.
تبصره يك ـ هرگونه تغيير در اين اساسنامه با اطلاع قبلي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت خواهد گرفت.

ماده ۳ – تابعيت

تابعيت «جامعه» ايراني است.

ماده ۴ – اقامتگاه

مركز اصلي و اقامتگاه قانوني موقت «جامعه» تهران _ خيابان استاد مطهري _ خيابان سنائي _ كوي ۲۱ _ پلاك ۴ مي‌باشد. اقامتگاه و مركز اصلي دائمي جامعه را هيأت مديره تعيين مي‌كند، ليكن به هر حال مركز اصلي «جامعه» در تهران خواهد بود.
تبصره يك – پس از تعيين اقامتگاه قانوني دائمي يا در موارد تغيير اقامتگاه مراتب در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و روزنامه كثير الانتشار ناشر آگهي‌ها رسمي «جامعه» به اطلاع عموم خواهد رسيد.
تبصره دو – همچنين تغيير محل اقامت «جامعه» جداگانه به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواهد رسيد.

ماده ۵ – حوزه فعاليت

حوزه فعاليت «جامعه» در سراسر ايران است و در صورتيكه هيأت مديره ضروري بداند با تائيد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي‌تواند در مراكز استانها شعبه و در شهرستانها عندالزوم نمايندگي دائر نمايد. شرايط تشكيل شعب و نمايندگي‌ها مي‌بايست مطابق با آئين‌نامه‌هاي اجرايي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باشد.

ماده ۶ – مدت

مدت فعاليت «جامعه» نامحدود است.

اهداف و وظايف «جامعه» به اين شرح است:
الف ـ تبادل نظر و انديشه و جستجو براي يافتن راه‌هاي بهبود كيفيت خدمات مميزي و بازرسي.
ب ـ همكاري در زمينه پيشرفت حرفه مميزي و بازرسي و اشاعه فرهنگ مميزي و بازرسي و ايجاد امكانات، تبادل دانش و تجربه حرفه‌اي با استفاده از فعاليتها و رويدادهاي علمي، آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به مميزي و بازرسي.
ج ـ ارتقاء اخلاق حرفه‌اي در بين همه كساني كه به نحوي از انحاء در امور مميزي و بازرسي فعاليت دارند.
د ـ نظم بخشيدن به رقابت‌هاي حرفه‌اي بر اساس موازين قانوني و اخلاق حرفه‌اي و ترويج فرهنگ همكاري و رقابت سالم.
ه ـ ريشه‌يابي علمي مسائل و مشكلات مربوط به حرفه مميزي و بازرسي و تلاش در جهت از بين بردن تعارضات شغلي و يافتن الگوهاي مناسب براي نظم بخشيدن به فعاليتهاي حرفه‌اي.
وـ دفاع از منافع حرفه‌اي اعضاء.
زـ استقرار همكاري سالم و نظام‌مند با مؤسسات و سازمان‌هاي مرتبط و كساني كه از خدمات مميزي و بازرسي استفاده مي‌كنند.
ح ـ تهيه و تدوين آئين كار و معيارهاي مميزي و بازرسي در راستاي قوانين، مقررات، استانداردهاي ملي و بين‌المللي و عرف حرفه‌اي.
ط ـ همكاري در تدوين استانداردهاي حرفه‌اي و روشهاي تشخيص صلاحيت فني مميزان و بازرسان.
ي ـ اعلام نظريه كارشناسي و ارائه توصيه‌هاي تخصصي در زمينه مميزي و بازرسي.
ك ـ برگزاري كنفرانس‌ها، سمينارها و دوره‌هاي تخصصي براي ترويج امور مميزي و بازرسي در سطوح مختلف و يا همكاري در برگزاري آنها.
ل ـ برقراري روابط سالم و سازنده با مؤسسات و انجمن‌هاي داخلي و بين‌المللي فعال در امور مميزي، بازرسي، استانداردها، مديريت كيفيت و نظاير آن.
م ـ انتشار نشريات تخصصي در زمينه‌هاي فوق با رعايت مقررات مربوطه.
ن ـ انجام ساير امور و هر فعاليت ترويجي ديگر در زمينه امور مميزي و بازرسي و رشته‌هاي مرتبط با آن.

اركان «جامعه» به شرح زير است:
• مجامع عمومي
• هيأت مديره
• بازرس قانوني

ماده ۱۰ ـ مجامع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي، سالانه حداقل يك بار ـ در سه ماهه اول هرسال ـ به طور عادي با دعوت قبلي حداقل ۱۵ روز حداكثر ۳۰ روز، از سوي رئيس هيأت مديره و مجامع فوق‌العاده حسب ضرورت بنا به تشخيص هيأت مديره يا بازرس قانوني و يا اكثريت دارندگان حق رأي تشكيل جلسه مي‌دهد. رسميت مجمع عمومي عادي موكول به حضور نصف بعلاوه يك اعضاء صاحب رأي مي‌باشد. در صورتيكه اكثريت حاصل نشود، مجمع بعدي با هر عده حاضر، تشكيل و تصميمات با اكثريت عددي حاضران صاحب رأي در جلسه (نصف به اضافه يك از دارندگان حق رأي حاضر در جلسه) اتخاذ مي‌شود.

ماده ۱۱ ـ نمايندگي

۱- نمايندگي اعضاء در مجامع عادي همواره به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا شـركت مربوط مي‌باشد كه اين وظيفه مي‌تواند كتباً به فرد ديگري تفويض شود. هر عضو مي‌تواند فقط يك نفر نماينده به جلسه مجمع عمومي اعزام دارد.
۲- هرعضو فقط يك حق رأي دارد.

ماده ۱۲ – وظايف و اختيارات مجامع عمومي عادي

وظايف و اختيارات مجامع عمومي و عادي بطور فوق‌العاده به اين شرح است :
۱- تعيين خط مشي«جامعه»
۲- استماع گزارش دبير «جامعه» درباره عملكرد سالانه و برنامه‌هاي سال آتي «جامعه» و اخذ تصميم درباره آن و تصويب برنامه كار.
۳- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان قانوني و روزنامه كثيرالانتشار براي چاپ آگهي‌هاي قانوني«جامعه».
۴- رسيدگي و تصويب گزارش عملكرد سال قبل و تصويب برنامه و بودجه سال آينده «جامعه» و تصويب حق عضويت سالانه اعضاء.
۵- تصويب آئين‌نامه‌هاي عضويت بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.
۶- تصويب آئين كار و معيارهاي مميزي و بازرسي پيشنهادي هيأت مديره.
۷- در موارد ضروري عزل هيأت مديره و بازرس.

ماده ۱۳ – وظايف مجمع عمومي فو‌ق‌العاده

وظايف و اختيارات مجامع عمومي فوق‌العاده به اين شرح است:
۱- تغيير و اصلاح اساسنامه
۲- عزل انفرادي و يا جمعي هيئت مديره و بازرسان
۳- انحلال جامعه و انتخاب اعضاي هيئت تصفيه
تبصره يك ـ رياست مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده در هر دوره به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و تصويب مجمع انتخاب خواهد شد. انتخاب اعضاي «جامعه» به رياست مجمع عمومي در صورتي مجاز است كه كانديداي انتخاب در هيأت مديره دوره بعد نباشند. در هر مجمع علاوه بر رئيس دو نفر از دارندگان حق رأي به پيشنهاد رئيس و تصويب مجمع به عنوان ناظر و يك نفر از دارندگان حق رأي به پيشنهاد رئيس به تصويب مجمع به عنوان منشي جلسه انتخاب خواهند شد.
تبصره دو ـ در كليه جلسات مجامع عمومي و فوق‌العاده نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان ناظر و بدون داشتن حق رأي اظهار نظر خواهد نمود.
تبصره سه ـ كليه مصوبات مجامع عمومي (عادي و فوق‌العاده) بايستي به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برسد.

ماده ۱۴ – هيأت مديره

هيأت مديره «جامعه» مركب از ۵ نفر است كه از بين نمايندگان اعضاي داراي حق رأي در مجامع انتخاب و علاوه بر آن دو نفر از نمايندگان اعضاء داراي حق رأي نيز بعنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب مي‌شوند كه در جلسات هيئت مديره شركت مي‌نمايند و بترتيب در غياب هر عضو انجام وظيفه مي‌نمايند. انتخاب اعضاي هيأت مديره براي يك دوره سه ساله مي‌باشد. تجديد انتخاب آنان بلامانع است. هيأت مديره در نخستين جلسه، يك نفر رئيس ـ يك نفر نـايب رئـيس و يـك نفر خزانه‌دار انتخاب مي‌كند و از خارج از هيأت مديره، يك نفر را بعنوان دبير «جامعه» انتخاب مي‌نمايد. جلسات هيأت مديره حداقل هر ماه يكبار تشكيل مي‌شود و صورتجلسه مذاكرات تنظيم و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد.

ماده ۱۵ – وظايف هيأت مديره

وظايف هيأت مديره به اين شرح است:
۱ـ تعيين و عزل و نصب دبير «جامعه».
۲ـ نظارت بر اجراي برنامه امور «جامعه» به نحوي كه اطمينان حاصل شود برنامه‌ها در جهت خط‌مشي مصوب و در راستاي تحقق مصوبات مجامع عمومي در حال پيشرفت مي‌باشند.
۳ـ تدوين برنامه برگزاري مجامع عمومي و ارائه گزارشات و پيش‌نويس مصوبات و پيشنهاد برنامه بودجه سالانه «جامعه» و ميزان حق عضويت اعضاء به مجمع عمومي.
۴ـ اخذ تصميم نسبت به پيشنهاد دبير «جامعه» در مورد عزل و نصب كاركنان در حد بودجه مقرر.
۵ـ انجام تشريفات قانوني و مذكرات مربوط به انعقاد قراردادها و امضاي اسناد تعهدآور در محدوده اهداف «جامعه».
۶ـ اداره امور مالي «جامعه» به صورت يك مؤسسه غيرانتفاعي غيردولتي با شخصيت حقوقي و مالي مستقل و سعي در حفظ اين شخصيت و ارتقاي مقام آن.
۷ـ پيشنهاد آئين‌هاي كار و معيارهاي مميزي و بازرسي تهيه شده توسط كميته‌هاي تخصصي براي ارائه به مجمع عمومي.
۸ـ تصويب آئين‌نامه‌هاي داخلي و ترتيب جلسات هيأت مديره.
۹ـ تهيه برنامه و نظارت بر كار كميته‌هاي تخصصي.
۱۰ـ اداره ساير امور «جامعه» طبق مفاد اين اساسنامه و خط مشي‌ها و مصوبات و اختيارات تفويض شده از طرف مجامع عمومي.
۱۱ـ هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به دبير يا كميته‌هاي تخصصي تفويض كند.
۱۲ـ دعوت بازرسان براي شركت در جلسات هيأت مديره و طرح مسائل خود درباره امور شركت.
تبصره يك ـ حضور بازرسان در جلسه هيأت مديره بدون حق رأي مي‌باشد.
تبصره دو ـ بعد از اختتام دوره مأموريت هيأت مديره تا انتخاب و تعيين هيأت مديره جديد كليه مسئوليتها همچنان در عهده هيأت مديره قبلي خواهد ماند.

ماده ۱۶ – خزانه‌دار

خزانه‌دارمسئول اداره امور مالي جامعه بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي جامعه را تنظيم، وصولي‌ها و پرداخت‌ها را كنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداري و حفاظت نمايد و با درخواست بازرس مبني بر بررسي دفاتر و اسناد مالي جامعه به اطلاع رئيس هيئت مديره در محل دبيرخانه اسناد مذكور را در اختيار بازرس قرار دهد.

ماده ۱۷ – دبير

دبير «جامعه» از سوي هيأت مديره از ميان اعضاي خارج از هيأت مديره «جامعه» انتخاب مي‌شود. دبير «جامعه» در جلسات هيأت مديره به عنوان منشي و بدون حق رأي شركت مي‌كند. دبير «جامعه» مجري تصميمات هيأت مديره مي‌باشد و كليه امور اداري و اجرائي دبيرخانه «جامعه» را زير نظر دارد و نماينده قانوني «جامعه» محسوب مي‌شود. وظايف و اختيارات دبير به اين شرح است:
۱- اداره امور جاري «جامعه» در جهت مصوبات هيأت مديره.
۲- تهيه گزارشات مربوط به بودجه و عملكرد «جامعه» براي هيأت رئيسه، جهت طرح در مجامع عمومي عادي و فوق العاده.
۳- نظارت بر امور اداري كميته‌هاي تخصصي و تنظيم برنامه كار و ترتيب نيازمنديهاي آنان به نحوي كه بتوانند از كار و فعاليت خود استفاده بهينه ببرند.
۴- فراهم ساختن موجبات كار بازرسان قانوني و علي‌البدل به نحوي كه بر اساس برنامه منظم بتوانند به دفاتر شركت دسترسي داشته باشند.
۵- انجام ديگر امور دبيرخانه و اداري «جامعه».

ماده ۱۸ – صاحبان امضاء مجاز

۱- كليه اسناد ومدارك مالي و تعهد آور با امضاء مشترك رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره و خزانه‌دار همراه با مهر جامعه معتبر خواهد بود.
۲- مكاتبات معمولي توسط و با امضاء رئيس يا نايب رئيس جامعه انجام خواهد پذيرفت. هيأت مديره مي‌تواند امضاء ‌بعضي مكاتبات را طي مصوبه‌اي به دبير جامعه نيز واگذار نمايد.

ماده ۱۹ – كميته‌هاي تخصصي

كميته‌هاي تخصصي برحسب نياز براي انجام امور فني اساسي «جامعه» از جمله: چگونگي عضويت اعضاء، تهيه آئين كار و معيارهاي مميزي و بازرسي، آموزش و امور فرهنگي، انتشارات و روابط عمومي، تشكيل مي‌شود. نحوه تشكيل، ساختار و فعاليت كميته‌هاي تخصصي توسط هيأت مديره تعيين مي‌گردد.

ماده ۲۰ – بازرسان قانوني

بازرسان قانوني «جامعه» مركب از يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل مي‌باشند كه از سوي مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب مي‌شوند و براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و بر اساس برنامه تنظيم شده قبلي در هر زمان مي‌توانند به دفاتر «جامعه» رجوع كرده و در صورت نياز از اسناد و مدارك مالي«جامعه» نسخه تهيه كنند.

 

ماده ۲۱ – ماهيت

«جامعه» يك مؤسسه غيرانتفاعي، غير دولتي است كه با مشاركت مالي اعضاء و علاقمندان اداره مي‌شود.

ماده ۲۲ – منابع مالي

منابع تأمين مالي «جامعه» عبارتست از:
۱ـ حق عضويت و وروديه اعضاء.
۲ـ كمك‌هاي بلاعوض و بدون شرط اعضاء و علاقمندان اعم از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي دولتي و يا خصوصي.
۳ـ فروش نشريات علمي و فني و تخصصي به هر شكل در زمينه‌هاي شغلي و آمار و اطلاعات مربوط به حرفه مميزي و بازرسي.
۴ـ حق آموزش فني در زمينه حرفه مميزي و بازرسي و امور مرتبط به آن.
۵ـ حق برگزاري كنفرانس‌ها و سمينارهاي تخصصي.
۶ـ هرنوع درآمد ديگر با تصويب مجمع عمومي و تائيد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.

ماده ۲۳ – سال مالي

شروع سال مالي جامعه اول فروردين ماه و انقضاء آن آخرين روز اسفند ماه هر سال مي‌باشد.

ماده ۲۱ – ماهيت

«جامعه» يك مؤسسه غيرانتفاعي، غير دولتي است كه با مشاركت مالي اعضاء و علاقمندان اداره مي‌شود.

ماده ۲۲ – منابع مالي

منابع تأمين مالي «جامعه» عبارتست از:
۱ـ حق عضويت و وروديه اعضاء.
۲ـ كمك‌هاي بلاعوض و بدون شرط اعضاء و علاقمندان اعم از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي دولتي و يا خصوصي.
۳ـ فروش نشريات علمي و فني و تخصصي به هر شكل در زمينه‌هاي شغلي و آمار و اطلاعات مربوط به حرفه مميزي و بازرسي.
۴ـ حق آموزش فني در زمينه حرفه مميزي و بازرسي و امور مرتبط به آن.
۵ـ حق برگزاري كنفرانس‌ها و سمينارهاي تخصصي.
۶ـ هرنوع درآمد ديگر با تصويب مجمع عمومي و تائيد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.

ماده ۲۳ – سال مالي

شروع سال مالي جامعه اول فروردين ماه و انقضاء آن آخرين روز اسفند ماه هر سال مي‌باشد.

ماده ۲۷

«جامعه» نبايد به طريقي عمل نمايد كه استقلال داخلي مؤسسات عضو و رقابت سالم بين آنها در اثر پذيرفتن عضويت «جامعه» صدمه ببيند.

ماده ۲۸

اعضاي «جامعه» به هيچ دليل ملزم به ارائه اطلاعات خارج از حيطه تبادل نظرهاي حرفه‌اي نيستند.

ماده ۲۹

«جامعه» روشي را در پيش خواهد گرفت كه اعتماد بركار مؤسسات مميزي و بررسي افزايش يابد و اخلاق حرفه‌اي به بهترين نحو حفظ و معرفي شود.

ماده ۳۰

كليه اعضاء متعهد به اجراي تصميمات متخذه و ضوابط «جامعه» بوده و در راستاي اهداف «جامعه» بذل مساعي خواهند نمود.

ماده ۳۱

«جامعه» مي‌تواند در هر مورد كه صلاح بداند با مؤسسات و ارگانهاي ذيربط داخلي و خارجي همكاري نمايد و درصورت لزوم عضويت مجامع تخصصي داخلي و خارجي را بپذيرد.

ماده ۳۲

در كليه موارد و عملكردها پذيرش و تبعيت از دستورالعملها و همچنين حكميت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران الزامي است.

ماده ۳۳

«جامعه» داراي يك كميته كارشناسي است كه متشكل است از يك نفر از اعضاي با سابقه در زمينه مميزي يا بازرسي كه به مباني حقوقي آشنايي داشته و يك نماينده از هريك از طرفين اختلاف. در موارد لزوم كميته داوري مي‌تواند از مركز داوري اتاق براي حل و فصل امور مربوط به داوري طلب كمك نمايد.

ماده ۳۴

«جامعه» همچنين داراي يك كميته انضباطي مركب از ۵ نفر از اعضا خواهد بود كه توسط هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند. وظيفه اين كميته نظارت بر رعايت دقيق اساسنامه و مقرارت «جامعه» از سوي كليه اعضاء مي‌باشد. كميته انضباطي در هر مورد نظرات خود را به هيأت مديره ارائه خواهد داد و از مداخله مستقيم در امور اجرايي «جامعه» خودداري مي‌كند.
تجديد انتخاب اعضاي كميته انضباطي بلامانع است.جزئيات نحوه فعاليت و حدود مسئوليت‌ها و اختيارات كميته انضباطي براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط هيئت مديره تهيه و به تصويب مجمع عمومي عادي مي‌رسد خواهد بود.

ماده ۳۵

«جامعه» نظرات و پيشنهادات تخصصي و حرفه‌اي خود را كه نياز به تقديم به مراجع ذيصلاح داشته باشد براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارسال مي‌دارد تا از طريق اين اتاق پيگيري شود.

ماده ۳۶- تفسير اساسنامه

در صورتيكه اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد اين امر توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت مي‌پذيرد و نظر اتاق ايران در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

 

اعضاء


%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال