ماموریت فدراسیون

ماموریت فدراسیون صنعت نفت ایران

فراهم‌آوری زمینه‌های تعامل، تفاهم و هم افزایی اعضا با تکیه بر حفظ ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای به منظور توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درحوزه صنعت نفت ایران.