چشم انداز فدراسیون

چشم انداز فدراسیون صنعت نفت ایران

فدراسیون صنعت نفت ایران مجموعه ای نوآور و اثرگذار در عرصه مسایل و تنگناهای صنعت نفت ایران می باشد.